Elektrina

Zmena dodávateľa

Ako postupovať pri zmene dodávateľa?

 1. Podľa poslednej faktúry od súčasného dodávateľa vyplniť formulár „Zmluva o združených službách dodávky elektriny“ (formulár pre domácnosť nájdete tu, formulár pre firmy tu).
 2. Vlastnoručne podpísať zmluvu aj plnú moc a odoslať na adresu našej spoločnosti:

EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
Pribinova 25 
811 09 Bratislava

Ostatné administratívne záležitosti zabezpečujeme za vás my na základe plnej moci a zmluvy. Jedná sa predovšetkým o tieto úkony:

 1. Ukončenie zmluvy so súčasným dodávateľom (platí len pre domácnosti). 
  Požiadame o ukončenie zmluvy so súčasným dodávateľom, a to najneskôr v termíne dohodnutom v zmluve alebo uvedenom v obchodných podmienkach tohto dodávateľa.
 2. Uzatvorenie zmluvy o distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
  Na základe tejto žiadosti distribútor zaregistruje údaje o zákazníkovi (resp. jeho odbernom mieste) vo svojom  systéme s elektrinou. Pri uzatváraní zmluvy je dôležité uviesť všetky náležitosti stanovené platnou legislatívou. Chýbajúce alebo nesprávne údaje môžu celý proces zmeny dodávateľa predĺžiť.

V prípade úspešne vykonanej zmeny dodávateľa, začne nový dodávateľ dodávku elektriny konečnému zákazníkovi v zmluvne stanovenom termíne.

Viac informácií o zmene dodávateľa nájdete tu

Podľa akých kritérií si mám vybrať dodávateľa elektriny?

Pred zmenou dodávateľa by mal zákazník dôkladne zvážiť dostupné ponuky na trhu s elektrinou. Pri hodnotení ponúk je potrebné vziať do úvahy nielen ponúkanú cenu elektriny, ale aj konkrétne podmienky dodávok elektriny a v neposlednom rade aj spoľahlivosť, dobré meno, finančnú stabilitu a skúsenosti dodávateľa elektriny.

Koľko ma bude stáť prechod k EP ENERGY TRADING? Máte nejaké ďalšie poplatky?

Naša spoločnosť si v súlade so zákonom neúčtuje žiadne poplatky spojené so zmenou dodávateľa alebo s ukončením zmluvného vzťahu podľa Všeobecných obchodných podmienok dodávky elektriny.

Budem musieť vykonávať zmeny v elektroinštalácii alebo pripojení? Bude mi vymenený elektromer?

V praxi sa pre vás v podstate nič nezmení. Odporúčame však v deň zmeny dodávateľa nahlásiť stav elektromera vášmu pôvodnému dodávateľovi, aby bola faktúra vystavená podľa skutočného stavu a nie odhadom. Váš elektromer zostáva na mieste a vaša dodávka pokračuje bez prerušenia.

Ako dlho trvá zmena dodávateľa?

Začiatok dodávky od našej spoločnosti závisí na ukončení vášho existujúceho zmluvného vzťahu s pôvodným dodávateľom.

Kde môžem získať informácie o dodávateľoch elektriny?

Zoznam subjektov, ktorým bolo vydané povolenie na obchod s elektrinou, je zverejnený na internetovej stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Nie všetci však poskytujú služby koncovým zákazníkom zo segmentu nízkeho napätia (maloodberatelia domácnosti a podnikatelia).

Kde môžem získať informácie o cenových ponukách dodávateľov elektriny pre domácnosti? Akým spôsobom mám porovnať ponuky od jednotlivých dodávateľov?

Vhodným zdrojom informácií sú internetové stránky jednotlivých dodávateľov.

Ak nám pošlete svoje posledné vyúčtovanie elektriny na adresu info@epet.sk, radi vám spočítame možnú úsporu oproti ponuke vášho súčasného dodávateľa.

Aké sú podmienky pre priznanie sadzby? Kde ich zistím?

Podmienky pre priznanie jednotlivých distribučných sadzieb stanovujú prevádzkové poriadky a cenové rozhodnutia schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre jednotlivých Prevádkovateľov distribučných sústav (ďalej len PDS).

V zásade platí, že každému odberateľovi môže byť priznaná jednotarifná sadzba pre štandardnú spotrebu (D1 alebo D2). 

 

Okrem vyššie uvedených sadzieb má odberateľ, ktorý sa rozhodne pre využitie elektriny na vykurovanie domácnosti alebo ohrevu teplej úžitkovej vody, možnosť využiť niektoré z dvojtarifních sadzieb za predpokladu, že splnia určité doplňujúce podmienky, medzi ktoré patrí:

 • riadna inštalácia daného typu vykurovacieho spotrebiča
 • zabezpečenie blokovania tohto spotrebiča v čase platnosti vysokej tarify

Informácie možno tiež získať od jednotlivých distribučných spoločností, ktoré sú zodpovedné za priznanie konkrétnej sadzby na základe údajov o charaktere spotrebičov poskytnutých zo strany odberateľa.

Bude mi pri zmene dodávateľa zachovaná súčasná distribučná sadzba?

Áno. Ak odberateľ pri zmene dodávateľa elektriny výslovne nepožiada prevádzkovateľa distribučnej sústavy o zmenu technických parametrov pripojenia k elektrizačnej sústave, neexistuje žiadny dôvod pre zmenu sadzby. Samotná zmena dodávateľa elektriny však nevyvolá nový proces priznania distribučnej sadzby, pretože zo strany odberateľa nedôjde k fyzickej zmene charakteru odberu elektriny.

Fakturácia

Ako často budem dostávať faktúru?

Faktúry budete dostávať spravidla raz ročne v závislosti na pravidelnom odpočte príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (bude zachovaný súčasný cyklus).

Myslím si, že mám zle vypočítanú zálohovú platbu. Možno jej výšku zmeniť?

Celková výška zálohových platieb pre odberateľov pripojených na nízkom napätí by nemala byť väčšia ako 100% platby zodpovedajúce spotrebe za porovnateľné predchádzajúce obdobie za predpokladu zachovania hodnoty rezervovanej kapacity alebo menovitej prúdovej hodnoty hlavného istiaceho prvku pred elektromerom.

Ak nesúhlasíte s výškou preddavkov, ktorá bola navrhnutá zo strany dodávateľa elektriny, máte možnosť požiadať o jej úpravu podľa Všeobecných obchodných podmienok dodávky elektriny (VOPDE). 

Čo je to elektronická fakturácia?

Jednou zo služieb, ktorú EP ENERGY TRADING poskytuje svojim zákazníkom, je zasielanie elektronických faktúr za dodávku elektriny e-mailom. Súčasne je elektronická faktúra ukladaná na účet zákazníka na zabezpečenom Zákazníckom portáli. Zákazník tak má elektronickú faktúru k dispozícii okamžite po jej vystavení, s predstihom získa prehľad o nákladoch za odobratú energiu a faktúru môže komfortne zdieľať s ďalšími osobami. Zasielaním elektronických faktúr zároveň spoločne prispievame k ochrane našich prírodných zdrojov.

Elektronická faktúra je dnes plnohodnotným ekvivalentom papierovej faktúry. Súbor s faktúrou (formát PDF) je podpísaný elektronickým podpisom, ktorý vám garantuje, že nedošlo k žiadnym zmenám súboru medzi vystavením elektronickej faktúry a jej stiahnutím do vášho počítača. Faktúra podpísaná elektronickým podpisom slúži ako bežný daňový doklad.

Nespornou výhodou je aj skutočnosť, že zákazník nájde na Zákazníckom portáli faktúry a prílohy k faktúram za aktuálne aj uplynulé obdobie, a má tak stály prístup k histórii svojich odberov. Túto službu poskytuje EP ENERGY TRADING zadarmo.

Upomienky

Čo mám robiť, ak dostanem upomienku?

Prosím skontrolujte, či platba prebehla. Ak áno, informujte nás láskavo na našej zákazníckej linke 0850 444 010 pre domácnosti alebo na telefónnom čísle 02/ 33 553 515 pre  firmy, prípadne e-mailom na info@epet.sk, a uveďte, na aký účet a pod akým variabilným symbolom platba prebehla. Je možné, že sa platbu nepodarilo správne priradiť.

Ak platba faktúry neprebehla, vykonajte prosím čo najskôr jej úhradu.

Zmluvy

Akú zmluvu mám uzavrieť?

Najvhodnejšou zmluvou pre zákazníkov typu domácnosť i maloodberateľov je „Zmluva o združených službách dodávky elektriny“. Na základe tejto zmluvy dodávateľ zabezpečuje kompletné služby súvisiace s dodávkou elektriny, t.j. nielen zabezpečenie silovej elektriny, ale aj dopravy elektriny až k zákazníkovi. V praxi to znamená, že vám bude chodiť jedna faktúra, kde budete mať vyúčtované všetky položky spojené s dodávkou elektriny.

Na akú dobu uzatvára EP ENERGY TRADING zmluvy pre domácnosti?

V súčasnej dobe ponúka EP ENERGY TRADING zmluvu o združených službách dodávky pre domácnosti a podnikateľský maloodber na 12 mesiacov s prolongáciou.

Čo mám robiť, ak som zmluvu s EP ENERGY TRADING stratil?

Kontaktujte prosím naše Zákaznícke centrum na telefónnom čísle 0850 444 010 alebo e-mailom info@epet.sk a požiadajte o kópiu zmluvy, ktorú vám obratom zašleme.

Technika

Čo mám robiť v prípade poruchy v dodávke elektriny?

Ak by sa na vašom odbernom mieste vyskytla porucha, je možné kontaktovať našu Zákaznícku linku. Pre urýchlenie riešenia poruchy však odporúčame kontaktovať priamo vášho distribútora na jeho Poruchovej linke. 

Poruchové linky:

 • Západoslovenská distribučná, a.s. – 0800 111 567
 • SSE – Distribúcia, a.s.0800 159 000
 • Východoslovenská distribučná, a.s. – 0800 123 332

Cenníky

Z čoho sa skladá výsledná cena dodávky elektriny?

Na liberalizovanom trhu je výsledná cena dodávky elektriny pre zákazníkov zložená z regulovaných cien činností prirodzene monopolného charakteru, t.j. všetkých činností spojených s dopravou elektriny od výrobcu prostredníctvom prenosovej a distribučnej sústavy ku konečnému zákazníkovi. Druhou podstatnou časťou výslednej ceny elektriny je neregulovaná cena elektriny, ktorú pre jednotlivé kategórie odberateľov stanovujú samotní dodávatelia (výrobcovia a obchodníci).

Ktoré položky výslednej ceny dodávky elektriny je možné ovplyvniť voľbou dodávateľa?

Zákazník má právo zvoliť si ľubovoľného dodávateľa elektriny a vybrať si podľa svojho uváženia najvhodnejší ponúkaný produkt na dodávku elektriny s ohľadom na charakter a množstvo svojej spotreby.

Naopak distribučné platby sa odvíjajú od miesta pripojenia. Distribútora si teda nie je možné vybrať. Zo strany zákazníka nie je tiež možné ovplyvniť cenu za ostatné regulované položky. Cena je pevná pre všetkých konečných zákazníkov bez ohľadu na zvoleného dodávateľa.

Stručne povedané, časť nákladov za elektrinu na hladine nízkeho napätia je možné zo strany odberateľa aktívne ovplyvniť voľbou dodávateľa elektriny, zvyšok tvorí regulovaná cena distribúcie a ostatné regulované položky.

Môžu sa ceny elektriny zmeniť v priebehu roka?

Ceny elektriny sa menia (znižujú alebo zvyšujú) spravidla na začiatku roka, a to k 1. januáru. O tejto zmene informujeme zákazníkov vždy vopred podľa platnej legislatívy.

Kde nájdem aktuálny cenník?

Aktuálny cenník pre domácnosti nájdete tu, cenník pre firemných zákazníkov tu.